അപേക്ഷ

 • ഷിപ്പിംഗ് വ്യവസായം

  ഷിപ്പിംഗ് വ്യവസായം

  ട്വിൻ-സ്ക്രൂ പമ്പ് W സീരീസ്, ഇരട്ട-സ്ക്രൂ പമ്പ് V സീരീസ്, ഇരട്ട-സ്ക്രൂ പമ്പ് HPW സീരീസ്, ഇരട്ട-സ്ക്രൂ പമ്പ് HW സീരീസ്: ഒരു ഓയിൽ ടാങ്കറിൽ ഒരു കാർഗോ പമ്പ് എന്ന നിലയിൽ, വിവിധ വിസ്കോസിറ്റികളുടെ എണ്ണയും ശുദ്ധീകരിച്ച പെട്രോളിയവും കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗ്യാസോലിൻ, ഡീസൽ, മണ്ണെണ്ണ, ഇന്ധന എണ്ണ, കനത്ത എണ്ണ, അസ്ഫാൽറ്റ് തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. ഇത്...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • പവർ പ്ലാന്റ്

  പവർ പ്ലാന്റ്

  ത്രീ-സ്ക്രൂ പമ്പ് എസ്എൻ സീരീസ്, മൂന്ന്-സ്ക്രൂ പമ്പ് എസ്എം സീരീസ്, മൂന്ന്-സ്ക്രൂ പമ്പ് 3ജി സീരീസ്, മൂന്ന്-സ്ക്രൂ പമ്പ് എസ്പിഎഫ് സീരീസ്: വിവിധ വിസ്കോസിറ്റികളുടെയും മർദ്ദങ്ങളുടെയും ഇന്ധനവും ലൂബ്രിക്കറ്റിംഗ് ഓയിലും കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഗിയർ പമ്പ് എൻഎച്ച്ജി സീരീസ്, ഗിയർ പമ്പ് എൻഎച്ച്ജിഎച്ച് സീരീസ്, ഗിയർ പമ്പ് കെസിബി സീരീസ്: ലോവർ പ്രഷർ ഫു കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • ലൂബ്രിക്കേഷൻ വ്യവസായം

  ലൂബ്രിക്കേഷൻ വ്യവസായം

  മൂന്ന്-സ്ക്രൂ പമ്പ് എസ്എൻ സീരീസ്, മൂന്ന്-സ്ക്രൂ പമ്പ് എസ്എം സീരീസ്, മൂന്ന്-സ്ക്രൂ പമ്പ് 3 ജി സീരീസ്, മൂന്ന്-സ്ക്രൂ പമ്പ് എസ്പിഎഫ് സീരീസ്: വിവിധ വിസ്കോസിറ്റികളുടെയും മർദ്ദങ്ങളുടെയും ലൂബ്രിക്കറ്റിംഗ് ഓയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഗിയർ പമ്പ് എൻഎച്ച്ജി സീരീസ്, ഗിയർ പമ്പ് എൻഎച്ച്ജിഎച്ച് സീരീസ്, ഗിയർ പമ്പ് കെസിബി സീരീസ്: ലോവർ പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • പെട്രോളിയം & കെമിക്കൽ വ്യവസായം

  പെട്രോളിയം & കെമിക്കൽ വ്യവസായം

  ഇരട്ട-സ്ക്രൂ പമ്പ് W സീരീസ്, ഇരട്ട-സ്ക്രൂ പമ്പ് V സീരീസ്, ഇരട്ട-സ്ക്രൂ പമ്പ് HPW സീരീസ്, ഇരട്ട-സ്ക്രൂ പമ്പ് HW സീരീസ്: പെട്രോളിയത്തിന്റെ വിവിധ വിസ്കോസിറ്റികൾ, ശുദ്ധീകരിച്ച പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഗ്യാസോലിൻ, ഡീസൽ, മണ്ണെണ്ണ, ഇന്ധനം, കനത്തത് എന്നിവ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എണ്ണ, അസ്ഫാൽറ്റ് മുതലായവ പെട്രോളിയത്തിലെ വിവിധ ദ്രാവകങ്ങൾ...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • എണ്ണ സംഭരണി

  എണ്ണ സംഭരണി

  ട്വിൻ-സ്ക്രൂ പമ്പ് W സീരീസ്, ട്വിൻ-സ്ക്രൂ പമ്പ് V സീരീസ്, ഇരട്ട-സ്ക്രൂ പമ്പ് HPW സീരീസ്, ഇരട്ട-സ്ക്രൂ പമ്പ് HW സീരീസ്: പെട്രോളിയം സംഭരണ ​​പദ്ധതികളിൽ വിവിധ വിസ്കോസിറ്റികളുടെ പെട്രോളിയം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ശുദ്ധീകരിച്ച പെട്രോളിയം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗ്യാസോലിൻ, ഡീസൽ, മണ്ണെണ്ണ, ഇന്ധനം, ഹെവി...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • എണ്ണപ്പാടം

  എണ്ണപ്പാടം

  ട്വിൻ-സ്ക്രൂ പമ്പ് W സീരീസ്, ഇരട്ട-സ്ക്രൂ പമ്പ് V സീരീസ്, ഇരട്ട-സ്ക്രൂ പമ്പ് HPW സീരീസ്, ഇരട്ട-സ്ക്രൂ പമ്പ് HW സീരീസ്: വിവിധ വിസ്കോസിറ്റി ഉള്ള എണ്ണ കടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എണ്ണയിൽ എണ്ണ, വാതകം, വെള്ളം, ഖരകണങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. .സിംഗിൾ സ്ക്രൂ പമ്പ് ഇഎച്ച് സീരീസ്, സിംഗിൾ സ്ക്രൂ പമ്പ് ഇആർ സീരീസ്, സിംഗിൾ സ്ക്രൂ പമ്പ് ജി സെർ...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക